Praktische Informatie / Regels en afspraken / Het schoolreglement

Het schoolreglement

Om een duidelijke en ordelijke gang van zaken in en rond de school te waarborgen heeft het Don Bosco College een schoolreglement. Daarin is de gang van zaken op en rond de school vastgelegd. Het reglement is bindend voor zowel de school als voor alle leerlingen. 1. De school is open vanaf 7.30 uur. Vanaf 7.30 uur kan van de hal en de aula gebruik worden gemaakt. Het is dan niet toegestaan de trappenhuizen in te gaan. Vanaf 7.55 uur, na de eerste bel, gaat iedereen naar de lokalen.
   
 2. Tijdens de pauzes gaat iedereen naar de aula, de hal of naar buiten. Niemand blijft in de lokalen, gangen of trappenhuizen achter. Leerlingen die geen les hebben mogen niet in de gangen blijven.
   
 3. De automaten mogen alleen gebruikt worden:
  a) tijdens de officiële pauzes door alle leerlingen.
  b) door leerlingen die een uur vrij hebben en bovendien in de aula blijven. Tijdens de wisseling van lessen mag dus geen gebruik worden gemaakt van de automaten!
   
Het is ten strengste verboden:
 • Wapens, waaronder messen in bezit te hebben;
 •  Drugs, alcohol of vuurwerk in bezit te hebben, te bewaren, te gebruiken of te verhandelen in en om de school;
 •  Op een andere plaats dan in de speciale rokersruimte te roken.
 •  Onder invloed van ‘genotmiddelen’ op school te zijn;
 •  Etenswaren/snoep te nuttigen in de lokalen, mediatheek, gangen of trappenhuizen;
 •  Bekertjes, papier, plastic zakken op de vloer te gooien;
 •  Mobiele telefoons, MP3 of andere geluid- en beelddragers onder schooltijd te gebruiken of aan te hebben staan   tijdens de lessen / in de klassen of in de gangen;
 •  In de docentenkamer, kopieerruimte en administratie ongevraagd binnen te komen;
 •  Het schoolkluisje te gebruiken als bewaarplaats van onder 4a t/m 4b genoemde middelen;
 •  Om binnen de school deel te nemen aan kansspelen of om te spelen om geld.
 •  Om binnen de school gezichtsbedekkende kleding, petten, hoeden, mutsen of hoofddoekjes te dragen.
 
 1. Bij crimineel gedrag zoals lichamelijk geweld, wapenbezit, diefstal, heling, het verhandelen, gebruiken, opslaan of het in bezit hebben van drugs of vuurwerk, zal aangifte worden gedaan bij de politie. Als het gaat om diefstal van eigendom(men) van leerlingen of personeel adviseert de veiligheidscoördinator de betrokkenen - of hun ouders - om aangifte te doen bij de politie.
   
 2. Bij het vermoeden van oneigenlijk gebruik van een schoolkluisje controleert iemand van de schoolleiding, samen met de veiligheidscoördinator of afdelingsleider de inhoud van een kluisje. Indien zich hierin verboden en/of gestolen goederen bevinden, neemt de schoolleiding passende maatregelen en wordt er aangifte gedaan bij de politie. Ook zullen er jaarlijks twee onaangekondigde controles van alle kluisjes plaatsvinden.
   
 3. De huurders van de schoolkluisjes zijn verplicht om deze kluisjes 7 werkdagen vóór de grote vakantie leeg te maken. Daarna zal de schoolleiding hiertoe opdracht geven. De inhoud die op twee dagen vóór de grote vakantie niet is opgehaald, wordt gegeven aan het ‘goede doel’.
   
 4. Tijdens de ochtendpauze is het i.v.m. de overlast voor de omwonenden en de verkeersveiligheid niet toegestaan de Heideweg over te steken of zich achter of in de sporthal op te houden.
   
 5. Uit hygiënisch oogpunt is douchen na de sportles noodzakelijk. Handdoek en zeep of shampoo dienen meegenomen te worden. Leerlingen die gymnastiekles hebben gehad, gaan direct naar school voor de volgende les.
   
 6. Leerlingen die te laat komen, worden tot de les toegelaten en worden door de docent in het leerlingenadministratiepakket genoteerd samen met de leerlingen die afwezig zijn of verwijderd worden.
   
 7. Leerlingen moeten ervoor zorgen, dat zij alle lesmaterialen van die dag bij zich hebben en zij moeten meewerken om de lessen rustig en vlot te doen verlopen.
   
 8. Niet de klok of de bel bepaalt wanneer de les is afgelopen, maar de leerkracht. Werkzaamheden, zoals het opruimen van de klas, behoren bij de les.
   
 9. Bij verwijdering meld je je direct bij de afdelingsleider. Als deze er niet is, zoek je een andere afdelingsleider op.
   
 10. Fietsen en brommers worden uitsluitend op de hiervoor aangewezen plaatsen gezet. Om ongelukken te voorkomen, mogen de leerlingen op het terrein van de school niet met een brommer rijden, waarvan de motor draait. Fietsen van leerlingen mogen alleen in de fietsenrekken op het eigen schoolplein worden neergezet. Fietsen die elders worden geplaatst, zoals op de openbare weg, bij de sporthal of bij de bowling, worden door het personeel van school verwijderd en aan de ketting gelegd. 
   
 11. Schade toegebracht aan eigendommen van de school of aan voorwerpen van anderen moet door de leerling worden vergoed. Bij moedwillige vernielingen en/of beschadigingen van schooleigendommen, doet de veiligheidscoördinator aangifte bij de politie (art. 22.2/art. 22.3 uit het statuut).
   
 12. In bepaalde gevallen kan het zijn dat er een schorsings- of verwijderingsprocedure in werking wordt gezet. Deze procedure ligt ter inzage bij de schoolleiding.
   
 13. Iedere leerling heeft de vrijheid zijn/haar mening op school te uiten binnen de grenzen die de identiteit en de doelstellingen van de school daaraan stellen. Leerlingen moeten zich onthouden van beledigingen of discriminatie in woord, geschrift of gebaar t.o.v. elkaar, van personeelsleden en andere personen.
   
 14. Misbruik (zoals pesten) door middel van moderne communicatiemiddelen zoals internet, e-mail, SMS- of MSN-berichten is verboden. Bij pesten zal gehandeld worden via het pestprotocol (zie bijlage 5).
   
 15. Regels ten aanzien van schoolfeesten:
  - het is niet toegestaan om alcohol te gebruiken op schoolfeesten;
  - bij leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze voorafgaand aan een schoolfeest alcohol hebben gebruikt, kan een blaastest worden afgenomen. Leerlingen die de test weigeren of waarvan uit de test blijkt dat ze alcohol hebben gebruikt, zal de toegang tot een schoolfeest ontzegd worden.
   
 16. Wanneer een leerling een schoolregel overtreedt, is de schoolleiding gerechtigd om een maatregel te nemen. Indien de school als uitvoering van de schoolregels tijdelijk een eigendom van een leerling afneemt, niet met de bedoeling om zich dit eigendom toe te eigenen, maar om de leerling te bestraffen vanwege het overtreden van de schoolregel, is dit wettelijk toegestaan. De schoolleiding kan gedurende maximaal een half jaar bijvoorbeeld de volgende bezittingen in bewaring nemen: hoofddeksels, mobiele telefoons of geluids- en beelddragers. Verkeerd geplaatste fietsen kunnen aan de ketting worden gezet, voor uiterlijk één dag.
Het Don Bosco College heeft het convenant ‘Veilig in en om de school’ ondertekend. Dit convenant is opgesteld in samenwerking met de gemeentes Waterland, de scholen voor voortgezet onderwijs in Waterland, Bureau Halt-Waterland, de Regiopolitie Zaanstreek-Waterland en het Openbaar Ministerie te Haarlem. Dit convenant ligt ter inzage bij de veiligheidscoördinator, de heer A. van Droffelaar, en staat op onze website.