Praktische Informatie / Examenzaken / Examenreglement

Examenreglement

Examenreglement

Mededelingen voor alle examenkandidaten

• Indien een kandidaat wegens geldig verzuim (bijv. ziekte) niet kan deelnemen aan een examenonderdeel, dient dat op de dag zelf én wel vooraf door de ouders gemeld te worden aan de school.
• Het is van belang 10 minuten voor de aanvang van een examen aanwezig te zijn.
• Wanneer je meer dan een half uur te laat komt op een examen mag je er niet meer aan meedoen.
• Je zorgt dat je je tas buiten het lokaal zet.
• Lees op de plattegrond waar je zit (ook buiten de lokalen hangen de plattegronden).
• Jassen of losse kledingstukken dien je buiten het lokaal op te hangen aan een kapstok.
• Boeken, tabellen, kledingstukken en elektronische rekenapparatuur met bijbehorende etuis mogen geen losse blaadjes e.d. bevatten.
• Voor de aanvang van het werk worden etuis en boeken door de surveillant daarop gecontroleerd.
• Telefoons mogen – met uitzondering van het bureau van de surveillant – niet in het lokaal aanwezig zijn.
• Het gebruik van oordoppen is niet toegestaan.
Het dragen van een horloge is niet toegestaan. Ieder examenlokaal is voorzien van een klok.
• Zorg voor rust in de examenzaal zodat er snel begonnen kan worden.
• Van je leerkracht heb je gehoord wat je bij je examen mee mag nemen.
• Woordenboeken breng je zelf mee en eveneens (een door de vakdocent goedgekeurde) rekenmachine.
• Er mag tijdens het examen niets geleend worden van andere kandidaten.
Zorg er dus voor dat je alles zelf bij je hebt.
• Tipp-Ex of correctiestrookjes mogen niet gebruikt worden!
• Het werk moet met pen worden gemaakt (behalve tekeningen en grafieken).
• Vouwen of kreuken in de antwoordbladen moet je zien te voorkomen.
• De gemengde examens (examens met open en meerkeuzevragen) worden gemaakt op gewaarmerkt papier dat door de school is verstrekt.
• Voor het antwoord op meerkeuzevragen moet de letter van het gekozen antwoord
in hoofdletters (A, B, C, D, E of F) opgeschreven worden.
• Elke bladzijde van het antwoordblad wordt genummerd. Voordat je jouw werk inlevert, noteer je op het eerste blad hoeveel blaadjes je inlevert.
• Voor de moderne vreemde talen ontvang je specifieke antwoordformulieren.
• Tijdens het examen mogen er geen vragen aan de surveillanten gesteld worden over het werk!
• Surveillanten mogen dus ook geen antwoord geven.
• Je mag niet zonder toestemming van de surveillant tijdens het examen het lokaal verlaten.
• Alleen onder begeleiding mag de kandidaat het lokaal tijdelijk verlaten om b.v. naar het toilet te gaan.
• Wanneer je klaar bent met je werk, kun je pas het lokaal verlaten, nadat er minimaal één uur voorbij is, dus beslist niet eerder!
• Lever dan je werk (ook al het kladpapier) en de examenopdracht in bij de surveillant bij de deur.
• Na afloop van een digitaal examen wordt alleen een uitdraai gemaakt voor de examinator en niet voor de kandidaat.
Als je vroeg klaar bent, het gemaakte examen is geprint (en getekend), ben je verplicht het werk van de computer te verwijderen/wissen.
• Op elke bladzijde van de uitdraai wordt door de kandidaat een handtekening gezet.
• Vanaf 15 minuten voor het eind van ieder examen blijft iedereen zitten tot het examen afgelopen is.
• De examenopgaven en aantekeningen, respectievelijk het kladwerk, kunnen na afloop van het examen meegenomen/opgehaald worden.
• Bij fraude word je direct uitgesloten van verdere deelname aan het examen, overigens ook bij een poging tot fraude. Dus houd je ogen op je eigen werk gericht.
De grafische rekenmachines worden voor het betreden van de examenzaal gereset.
Bij vmbo Engels GT en Nederlands havo/vwo en vmbo wordt de spellingcontrole uitgezet, m.u.v. de dyslecten (Indien er wordt gewerkt op de computer).

Wij wensen je veel succes bij het examen! De examencommissie.